Dostava računa putem email-a

U cilju unapređenja poslovnog procesa dostave računa za uslugu odvoza i odlaganja komunalnog otpada, čineći uslugu bržom i lakše dostupnim našim korisnicima, JKP “VITKOM” d.o.o. Vitez je uvelo dostavu računa putem elektronske pošte (e-maila). Ovaj način dostave računa dostupan je za sve korisnike, nove i postojeće, bez obzira da li se radi o fizičkim ili pravnim licima, a na osnovu zahtjeva potrošača. Popunjavajući obrazac Zahtjev za dostavu računa putem elektronske pošte, korisnik se opredjeljuje na ovakav način dostave i isti će biti u primjeni sve dok se korisnik ne izjasni drugačije.

Korisnicima usluge dostave računa putem elektronske pošte, JKP “VITKOM” d.o.o. Vitez neće dostavljati račune u papirnoj verziji, a korisnik usluge može izvršiti uplatu fakturisanog iznosa za korištenu uslugu odvoza i odlaganja komunalnog otpada na isti način kao i sa računom dobijenim putem inkasanta.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za dostavu računa putem elektronske pošte se podnosi u sjedištu poduzeća na adresi Ul. Kralja Tvrtka bb., svakim radnim danom od 07:00 – 15:00.

Dostava računa elektronskim putem

Procedura slanja elektronskog računa korisnicima usluge, podrazumijeva generiranje i slanje računa u PDF formatu za fizička i pravna lica koja imaju aktivnu uslugu ”dostava računa elektronskom poštom”. Korisnik usluge će na ovaj način dobiti račun do 10. u mjesecu.